शिमला मिरची चा फुटवा करने बाबात

27दिवस झाले तरी फुटवा चागंला झाला नाही काय करावे सांगा.

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.