उसाला आता कोणते खत टाकावे

उसाला आता कोणते खते दयावी

खोडवा आहे की नवीन लागवड
कधी लागवड केली आहे व शेवटचं खतांचा डोस याचा तपशील द्या.

सुरु चा आहे

26 11 2020

कोनते खंत वापरावे

कासे वापर करावे