खोड किड

नारळ झाडावर कोंब खाणारा कीडा आहे उपाय सांगा