एक

मेथीचे पाने काहीतरी खात आहे

ज्ञानोबा जी फोटो टाका