चवळी

चवळी पिकावर कोणता रोग आहे व त्यावर उपाय सांगा

काही झाडे वाळत आहे