रमेश टकले

मिरचीवर कोकडा पडत आहे उपाय सांगा

उपाय सांगितलेले आहे वरीलप्रमाणे नियोजन करा.