వరి లో వేరుకుళ్ళు తెగుళ్లు

వరిలో వేరుకుళ్ళు తెగుళ్లు వలన పంట మొత్తం చనిపోవడం జరుగుతుంది