मिरची

कोवळी पाने आकसली आहे,कोळी खूप पडला आहे

1 Like

कोकडा रोग आहे ना तो