फोटो स्पर्धा

फोटो स्पर्धेतील फोटो मान्य किंवा अमान्य का होत नाही का माझ्याकडुन काही चुक होत आहे का?

1 Like

@ महाधू जी आज होईल मान्य व्यवस्थित असेल तर.