मका बीटी फुगवण साठी

फोंटो मधे दाखवल्या प्रमाणे मका च्या झाडाला :corn::corn::corn:3 ते 4​:corn::corn::corn::corn: कणसे आलेले आहेत . तर त्या सर्व करणसांची एकसारखी फुगवण होईल का ? …

3 Likes

फोंटो मधे दाखवल्या प्रमाणे मका च्या झाडाला 3 ते 4​कणसे आलेले आहेत . तर त्या सर्व करणसांची एकसारखी फुगवण होईल का ? …

अहो एकच बीटी पक्व होईल बाकीच्या कणसात दाणे शक्यतो भरले जाणार नाहीत

New click