हि अली कशी मरायची ते सांगगा मममममययय

सांगाःःःःःःःःःःःःःःःःः

4 Likes

bolwarm

कपाशीवरील प्रमुळ कीड नाही. लीफ वेबर कुळातील कीड आहे.