Tomato झाडांचा फुटवा नाही

झाडांचा फुटवा होत नाही त्यासाठी मला मदत करा