Tomato pik

tomato chya falwar kale thipake ahet,tya karita upaye suchava.