Sweet lemon

zhad achanak pivde padun sukhate…
zhada che (popde) nighate
nantar tithun dink nighate.
dar varsi 3-4 zhad sukhtat
krupaya yogya upay snga :pray: