Santosh

kis Karan hai upachar bataiye

अशी पाने किती प्रमाणात आहे, काही प्रमाणात अनुवांशिक पण असते त्यामुळे पानावर अशी पाने होतात.