Nemuted

आद्रकीच्य मुल्याण्णा घाटी आला तयावर उपया

1 Like

ठिबक द्वारे कर्बो बोफुरोन @३ किलो/प्रती एकर मिश्रण करून मातीत मिसळून द्यावें.