Navnath jagdale

रोपातील तन नाश करण्यासाठी कोनते तननाशक मारावेत आणी प्रमाण किती.

1 Like

फोनद्वारे प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.