Naru erraga maradamu

narumadi lo naru eraga maradamu