Mirachi var kokada padala konate oaishid marave

kokada padala konatehi ouishid marun jamena tar yachavar upay Kay ahe

हर्षल जी कुठले औषधाची फवारणी केली होती?
नाव द्या