Limbunivar rog padlela ahe

Limnunivar rog padun pane vakdee zalee ahet tyavar upay kay

@9834821354 photo upload kara.

Photo upload kara