Kud

kid pala aage konta upya krava

इमामेक्टीन बेन्झोएट @५ ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.