Kid

kid she kinda upset krava

५०% शेंगा भरणी अवस्थेत असताना 0.0.50@५० ग्रॅम+ इमामेक्टिन बेंझोएट ५%@१० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.