Kid

kid aahevkontavupya krava

नियंत्रण करिता २ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली किंवा क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल १८.५ @३ मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.