Kid

kid pigskin she kinda upset krav

करपा व अळीवर्गीय किड नियंत्रणसाठी प्रोपिकोनॅझोल २५% EC @१० मिली + इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% @ ५ ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.