Kid

konye upya krava. कापुस दुसरीकापसाची दुसरी फवारणी

Thimethoxam २५%( Actra) @१० ग्रॅम किंवा फ्लोनिकअमाईड ५०%wg @५ ग्रॅम सोबत निंबोळी अर्क @२० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.