Kid vudyi

kid pdli kyauoau kracha

सध्या चक्री भुंगा, खोड माशी व पाने खाणाऱ्या किडींचे प्रादुर्भाव दिसत आहे. नियंत्रण करिता खालील कीटकनाशक वापरावे
१ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली
२) इमामेक्टीन बेनझोइट ५ %SG (स्टारक्लेम, प्रोक्लेम, मिसाईल )@५ ग्रॅम + क्लोरोपायरीफॉस २० % EC @३० मिली.
वरील सर्व मात्रा प्रति दहा लिटर पाण्यासाठी देण्यात आलेली आहे.