Khatvevstapan

hald pikala kaontya khatacha dos dyava