Jhade valat ahe kay karave

konate kitak nashak marave

साईनाथ जी कश्याचे झाड वाळत आहे त्याचे फोटो अपलोड करा.