Hi konti burshi ahe 8,10 divasapasun padat ahe tari upai sanga bagecha ha tisara bhar ahe

dalimbatil padanari burshi

1 Like

फोटो व्यवस्थीत दिसत नाही कृपया फोटो पुन्हा टाका

photo clear diast nahi. jo roggrast bhag ahe tyacha clear photo send kara