Harbhara chi mule khat aahe Kay upay karava

harbhara chi mule khat ahe.kay upay krava