Harbara pikavar mar hou lagli ahe

harbara pikavar mar hou lagli ahe

बाबासाहेब जी आता खूप उशीर झालेला आहे.
आता उपाययोना करून काही उपयोग होणार नाही.