First Driching

पहिले ड्रीचिंग किती दिवसाने करावे आणि कोणते औषध वापरावे?