Dk

पीवऴा व कोकडा
वाड खुंटली शेंग बारक पडली

Thimethoxam २५% WG (Actra)@१० ग्रॅम + ०:५२:३४@५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.