Disease

white fungi just above the surface

@फोने द्वारे प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.

thank you sir