Blasat Rog

patiya lal range ki hona our bhan ki groth kam hona