Bhat undrane kandalale Ahai asa distai

hya vr upay Kay te piwale padun Khali konitari khallya Sarak disat Ahai Kay karave hya babat margadarshan karave.

भिसे जी फोटो अपलोड करा.

बिळात सेल्फोस chya गोळ्या टाकून बिळचे तोंड बंद करा.