Beej prakriya

kanda biyanevar duo chi prakriya keli tar chalate ka

duo मधील घटक कोणता आहे ते कळेल का?