And. plz

Sir yach upai kay ahe

चूरडामूरडा आहे आसे रोपे उपटून नष्ट करून बाकी पिकाची रस शोषक किडी पासून संरक्षण करावे