About Disorder found in Mango Flowering

Above mentioned Disorder found in Keshar mango.
How to avoid such kind of Flowering. Please guide

2 Likes

फोटो व्यवस्थित दिसत नाही

आंबा मधील ही एक विकृती आहे याला मँगो molformation म्हणतात
विकृती ग्रस्त भाग काढून नष्ट करावी Naptalic Acetic acid (NAA)

@३ ml १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी

Carbendazim 50 WP %@३० Gram / १० पाण्या त मिसळून फवारणी करावी

OK thanks