Aali padli

sastho konte kotak nashk
phawrav

कोराजन @३ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.